sobota, 17 listopada 2012

BIOGRAPHY PL / ENG
Barbara Hacura urodzona w Tychach na Śląsku. 
Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom uzyskała na Wydziale  Form Przemysłowych na kierunku Wzornictwo w Katedrze Barwy i Przestrzeni u prof. Barbary Suszczyńskiej-Rąpalskiej.                                                
Barbara Hacura należy do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP okręg Katowicki), należała do grupy artystycznej NIEzwyczajni oraz Fundacji Galerii HYPERION.


Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą. Jej prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach. Mieszka i pracuje w Katowicach. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuk wizualnych; malarstwem, grafiką, projektowaniem, heppeningiem, instalacjami.

Tematyka, która najbardziej mnie porusza to emocjonalność, mroczna psyche. Inne wymiary i rzeczywistość, które moim zdaniem najdobitniej można pokazać dzięki malarstwu. W mojej twórczości kluczową rolę odgrywa kolor, który jest wielopłaszczyznowy, porusza w sposób nieoczywisty, jest dla mnie kwintesencją i syntezą malarstwa. Barwa jako zjawisko psychofizyczne ciągle nas zaskakuje i na nowo olśniewa. Inspiruje mnie metafizyka, religia, psychologia transpersonalna.


"Moje malarstwo to opis wizji innych wymiarów, stanów wewnętrznych towarzyszących mi w trakcie pracy. Prace opowiadają o tajemniczych,fantastycznych miejscach (seria „Mokradła” kontynuowana od 2006 roku, seria „Luna”), ale ukazują też mroczne i niebezpieczne emocje
(seria „Perdita”, „Płonące miasto”). Obrazy nawiązują do Apokalipsy św. Jana, wynikają niejako z subiektywnej inspiracji tym objawieniem.Jeźdźcy Apokalipsy, dusze męczenników, trzęsienia ziemi połączone z zaczernieniem słońca, krwistą barwą księżyca, upadek gwiazd, ogólny przewrót w świecie materialnym, oceniam te zjawiska jako dzisiaj najbardziej aktualnie, bliskie otaczającego mnie świata. Obrazy odnoszą się również do siódmej pieczęci, spalonej ziemi, krwistych mórz, zatrutych źródeł, zaćmienia ciał niebieskich, oraz do siedmiu plag spadających na ludzkość, złośliwych ran na ciałach sług bestii, krwistych źródeł i rzek, ciemności w królestwie bestii, trzęsień ziemi (..). Apokalipsa św. Jana została napisana u schyłku I wieku dla podtrzymania na duchu wiernych w obliczu prześladowań. Słowa jej dziś są oficjalnie czytane, gdyż głoszą one nadal nieprzedawnione orędzie. ...”Szczęśliwy, który czyta, i [Ci] którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nich napisane, bo chwila jest bliska”... [Apokalipsa Jana, Prolog:1,3]. 
Cykl okiełznanie chaosu to forma interpretacji zagadnień tez Ingardena, mojego odniesienia się do sensu dziala sztuki. Prawdziwie metafizyczną dymensją dzieła sztuki nie jest bowiem ta, której się nadaje to miano, lecz ta, która decyduje o metafizycznej funkcji samego dziela sztuki, czyli o stworzeniu obrazu jako takiego, a tą dymensją nie może być nic innego, jak podstawowa warstwa zrekonstruowanych wyglądów wraz ze swoim kluczem, kluczem jest metafizyka. 
Cykl Narodziny świata ( Embriony, Cyklopi, Schizma) to początek mojej interpretacji mitologii greckiej, wyjaśniających miejsce człowieka we wszechświecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Jest to moje realne i rzeczywiste postrzeganie podświadomości."  
Barbara Hacura 
Wybrane wystawy indywidualne:
2015 Malarstwo Barbara Hacura, Klinika, Frankfurt, Niemcy
2013 Malarstwo, Klub Artystyczny Bakakaj, Tychy
2012  Embriony, Fundacja Galeria Hyperion, Katowice
2012  Egzystencjalna Schizma, Galeria ARTNOVA2, Katowice
2012  Wystawa Galeria D16 , Gliwice
2012  Apokalipsa 2012, Galeria Pod Łukami, Katowice
2012  Apokalipsa według Barbary Hacury, Galeria M{pi}K, Gliwice
2009  Wystawa ‚Barbara Hacura’, park Kościuszki muszla koncertowa, Katowice
Wybrane wystawy zbiorowe:
2015 Wystawa Papiery wartościowe, Pałac Młodzieży, Katowice
2014 Wystawa MłodziZdolni.Art.pl, Galeria Sztuki Hortar, Tarnów
2014 Wystawa w Galerii Katowickiej Douglas, Katowice
2013 Wystawa Femme Fatale galeria ARTNOWA2, Katowice
2013 Wystawa w ramach festiwal O Zgrozo, Tarnowskie Góry
2013 Wystawa Niezwyczajni, Atrium AM,Katowice
2013 Wystawa Crash, FKT, Bohum, Germany
2013 Wystawa Noc Sztuki Targi Młodej Sztuki,Bytom
2013 Wystawa Crash, Galeria Szyb Wilson, Katowice
2012  Wystawa Śląskiego malarstwa i rzeźby, TVP Katowice
2012  ‚Absurdalia 2012′ Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice
2012  Heppening ‚Memory box’, CityPub, Katowice
2012  Hellowen Unplugged, Fundacja Galeria Hyperion w Katowicach
2012  Żyję więc tworzę, Atrium Akademii Muzycznej w Katowicach
2012  Heppening ‚Śląskie galoty’ INDUSTRIADA 2012, Galeria Szyb Wilson, Katowice
2012  Noc Muzeów ZPAP, Atrium Akademii Muzycznej w Katowicach
2012  NIEzwyczajni, Galeria Na Starówce, Żory
2011  Dekady 1946-2011 Elementy realistyczne w sztuce współczesnej, Galeria Magiel, Katowice – Nikiszowiec
2010  Wystawa dyplomowa ASP im. Jana Matejki, Kraków
2010  Wystawa pokonkursowa na plakat ‘Światowy Rok Różnorodności Biologicznej – 2010’ Uniwersytet Warszawski oraz Siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009  Wystawa pokonkursowa na plakat ‘FETA’, Gdańsk
2009/2010  Wystawa pokonkursowa Muzeum Narodowe w Krakowie sala Pod Kozami,
2009  Pogrzeb, Dom Studenta ASP,Kraków
2009  Noc Sztuki,  Zamek Namedy księżnej Hohenzollern, Niemcy


ENGLISH VERSION


BARBARA HACURA  born in Tychy, Poland.
​2005-2010 Graduated Academy of Fine Arts name Jan Matejko Cracow, gaining diploma on Industry Design department of colour and space at prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska.
​Artist belong to Association of Polish Artists and Designers, artistic group The UNusuals witch reflect the influence of silesian ‘genius loci’ in the art and she is co-creator and co-founder of Foundation Gallery Hyperion.
She creates paintings, design, photography, heppenings and instalations.
‘The subject matter which interests me is emotionality, dark psyche and different dimensions which, in my opinion, I can strongly show by painting. In my art the colour plays the key role. It is multidimensional and touches us in non-obvious way and is, in my opinion, is the synthesis of painting. The colour is a psychophysical phenomenon always surprising us and dazzling us over and over. His infinite capacity gives us unimaginable experiences. The colour is still the magic and indescribable field of art. I am inspired by metaphysics, religion, psychology. Close to my experiences are the problems of women in society, their traumatic experiences about violence, solitude and women rights in Poland and world nowadays.’
Barbara Hacura


​​Selected solo exhibitions:
2015  Barbara Hacura, Clinic, Frankfurt, Germany
2013  Painter Barbara Hacura, Art Club Bakakaj, Tychy
2012  Embrions, Foundation Gallery Hyperion, Katowice
2012  Existential Schizm, Gallery Art Nova 2, Katowice
2012  Exhibition Gallery D16, Gliwice
2012  Apocalypse 2012, Gallery Pod łukami, Katowice
2012  Apocalypse according Barbara Hacura, Gallery M{pi}K, Gliwice
2009  Exhibition Barbara Hacura, park Kościuszki concert shell, Katowice
Selected group exhibitions:
2015 Exhibition Securities, Pałac Młodzieży, Katowice
2014 Exhibition MłodziZdolni.Art.pl, Gallery Hortar, Tarnów
2014 Exhibition Galeria Katowicka Douglas, Katowice
2013 Exhibition Femme Fatale gallery ARTNOWA2, Katowice
2013 Exhibition festival O Zgrozo, Tarnowskie Góry
2013 Exhibition Niezwyczajni, Atrium AM, Katowice
2013 Exhibition Crash, FKT, Bohum, Germany
2013 Exhibition Night of Art Targi Młodej Sztuki, Bytom
2013 Exhibition Crash, Gallery Szyb Wilson, Katowice
2012  Exhibition of Silesian painting and sculpture, TVP Katowice
2012  Absurdalia 2012, Scientific Information Centre and Academic Library , Katowice
2012  Heppening ‘Memory Box’, City Pub, Katowice
2012  Hellowen Unplugged, Fundation Gallery Hyperion in Katowice
2012  Live to create, Atrium Musical Academy in Katowice
2012  Heppening ‘Silesian pants’ INDUSTRIADA 2012, Gallery Szyb Wilson, Katowice
2012  Night In Museum Unusuals – ZPAP, Atrium Musical Academy in Katowice
2012   UNusuals, Gallery  Na starówce, Żory
2011  DEKADY 1946-2011 Realistic elements in modern art, Gallery  Magiel, Katowice – Nikiszowiec
2010  Exhibition Higher education diploma, ASP J.Matejko, Cracow
2010  Exhibition contest poster  World Year of Biological Diversity – 2010, Warsaw Uniwersity and National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw
2009  Exhibition contest thetre poster FETA, Gdansk
2009/2010  Exhibiton contest design a bag , National Museum in Cracow hall Pod Kozami
2009  Funeral, dormitory ASP, Cracow
2009  Art Night, Castle Namedy, Germany
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz